Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulumuzun 19/04/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/05/2024 tarihinde, saat: 10:00’da, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:24 Başakşehir / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  


Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

TİJEN ALKAN
 
TOPLANTININ GÜNDEMİ
Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
Bağımsız Denetçi raporlarının okunması. 
Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
Bağımsız Denetçinin seçimi.
Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti.
Yönetim Kurulu Üyelerine verilmek üzere tespit edilecek olan ücret ve huzur hakkına, ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar olan dönem içerisinde artış yapılıp yapılmamasının görüşülmesi ve oranının tespiti.
Kârın kullanım şekli ile kârın dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları    oranlarının görüşülmesi.
Dilek ve Temenniler.
 
İnan Makina üyesidir.